Belediye şirketinde Emekli işçi çalışabilir mi?

Sosyal Güvenlik kategorisine 29 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 519 defa okundu

696 sayılı KHK ile Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Şartları belirlenmiş ve kadroya geçecek işçilerin geçiş şartları belirlenmişti.

4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla taşeron aracılığıyla çalıştırılmakta olanlar işçi kadrolarına atanabilecekler.

Bununla birlikte, 04/12/2017 tarihi itibariyle, doğum izni ve hastalık izninde bulunan işçiler ile askerde olan asker işçiler de kapsama dahil edilecek.
*Öncelikle 657 sayılı Devlet memurluğa atanma şartlarını taşımaları gerekiyor.
*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
*Açmış olduğu dava ve icra takiplerinden vazgeçmiş olmak
*Taşeron kadroya geçiş talebinde bulunurken, herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve varsa bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı olarak beyanda bulunmak
Buraya kadarki süreçler zaten geçişi olacak tüm personeller için uygulanan süreçlerdi.
Peki taşerondan kadroya geçişi olan personellerden emekli vasfına haiz olanların geçişleri gerçekleşmedi ama Belediyenin şirketinde KHK harici emekli istihdamı sağlanabilir mi? Bu yazımızda bu detayı aktaracağım.
5335 sayılı Kanunun (BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN) kapsamında 30. maddesinde Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.
Bu kapsamda Belediye şirketi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan şirketlerde de Emekli personel istihdamı sağlanamayacaktır.
Kamu Kurum ve kuruluşlarında emekli işçi (4/a sigortalısı), emekli esnaf ve bağımsız çalışan (4/b sigortalısı), emekli memur (4/c sigortalısı), banka ve sigorta sandıkları emeklileri (506 s.K.gm.20) vb işçiler çalıştırılamamakta ve çalışırlarsa yaşlılık veya emeklilik aylıkları kesilmektedir.

 

Etiketler : , , , , , , , , , ,
Yorumlara Kapalı